กลับหน้าหลัก  |  สำหรับผู้ประสานงานเครือข่ายเครือข่ายร้านยาของสถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อน 2 กลุ่มหลักๆ คือ

 
   1) เครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และ
   2) คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน
กระทรวงสาธารณสุข
สภาเภสัชกรรม
 
1) เครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

    ในปี 2551-54 ได้รับการสนับสนุนจาก เครือข่ายวิชาชีพเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) (ชื่อเดิม) เพื่อเปิดโอการให้เกิดการสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในแต่ละสถาบันการศึกษา โดยประธานเครือข่ายท่านแรกคือ ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อ.อรรถการ นาคำ ผู้จัดการร้านยามหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้จัดการร้านยาหรือตัวแทนของแต่ละสถาบัน ได้รวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสถานการณ์ดำเนินงาน การร่วมจัดกิจกรรมคัดกรองเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง และการให้บริการเลิกบุหรี่ การพัฒนาคู่มือการฝึกปฏิบัติงานผ่านการดำเนินกิจกรรม และยังมีผลงานวิจัย 2 เรื่อง ในเชิงคุณภาพในมุมมองผู้บริหาร ผู้รับบริการต่อร้านยาของมหาวิทยาลัยของแต่ละสถาบัน และในเชิงปริมาณได้รับการตีพิมพ์แล้ว เรื่อง “บทบาทของร้านยาของมหาวิทยาลัยในการให้บริการเภสัชกรรมและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรม” ศรีนครินทร์เวชสาร 2555; 27(4): 386-392
    แนวคิดในการดำเนินงานเครือข่ายร้านยาของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ในปี 2555-56 โครงสร้างของเครือข่าย คือ ผู้จัดการร้านยา หรือตัวแทน ของร้านยาของมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบัน เพื่อให้มีการวางทิศทางการทำงานในยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งการทำงานในแต่ละแห่งรวมถึงร้านยาแหล่งฝึก โดยยังคงเป้าหมายเดิมผ่านการมีเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นความชัดเจนใน 2 ประเด็นหลัก คือ
  1) การสร้างรูปแบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีมาตรฐาน
  2) พัฒนาและดำเนินกิจกรรมบริการของร้านยาเพื่อการสร้างความตระหนักให้กับประชาชน
     2.1) การป้องกันและปรับพฤติกรรมสุขภาพ ในเรื่องความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เมตาบอลิค สมรรถภาพปอด และโรคกระดูกพรุน
     2.2) การให้บริการเลิกบุหรี่ในร้านยา และ
     2.3) Antibiotic smart use

      จากประสบการณ์ 5 ปีที่ได้เรียนรู้และได้รับคำท้าทายจากคณะกรรมการกำกับทิศ และผู้จัดการแผนงาน คภ.สสส. เพื่อการพัฒนาในการทำงานเครือข่าย จึงได้พัฒนารูปแบบการดำเนินงานเครือข่ายผ่านการหาและการสร้างแกนนำ และภาคีความร่วมมือ เครือข่ายร้านยาโดยรูปแบบแกนนำคือ
      1) การสร้างผู้ประสานงานกลางของแต่ละภาค โดยภารกิจคือ ร่วมกันวางแผน และการเตรียมงานในการดำเนินกิจกรรม สำหรับสมาชิกเครือข่าย รวมถึงการประสานงานประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มย่อยในแต่ละภาค
          ภาคกลาง ประสานงานมหาวิทยาลัยในเขตภาคกลาง จำนวน 7 แห่ง
                    ภก.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ
                    ภก.กิติยศ ยศสมบัติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
          ภาคเหนือ ประสานงานมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน 4 แห่ง
                    ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ
                    ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
          ภาคใต้ ประสานงานมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน 2 แห่ง
                    ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
          ภาคอีสาน ประสานงานมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน จำนวน 3 แห่ง
                    รศ.สุณี เลิศสินอุดม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) และ
                    ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

      2) การสร้างภาคีความร่วมมือ ที่สำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานสำเร็จและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่การร่วมดำเนินกิจกรรม การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างมีมาตรฐาน และการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย
          2.1 แผนงานเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน (คภ.สสส.)
          2.2 แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
          2.3 ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
          2.4 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) (ส.ภ.ช.)
          2.5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

2) คณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน

      คณะอนุกรรมการชุดนี้ทำงานภายใต้ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) เพื่อดูแลและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในร้านยาแหล่งฝึกของแต่ละสถาบัน ให้มีทิศทางและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกัน โดยแผนการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
          1) การสร้างแนวปฏิบัติและข้อตกลงร่วมในการเป็นร้านยาแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
          2) คลังข้อสอบวัดความรู้
          3) คู่มือสำหรับการเป็นร้านยาแหล่งฝึก
          4) คู่มือสำหรับนิสิต/นักศึกษา ในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
          5) ระบบรวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน โดยผ่านสายตรง ในหน้า web page นี้

ผู้ประสานงานเครือข่าย

 เรื่อง :  *
 ข้อความ :  *
 ชื่อผู้ส่ง :  *
เบอร์โทร หรือ อีเมล ติดต่อกลับ :